Oblasti práva

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Komplexné právne poradenstvo najmä v oblastiach:

Nehnuteľnosti

 • kúpa, darovanie a predaj nehnuteľností, návrh na vklad do katastra, rezervačné zmluvy
 • sceľovanie a výkup pozemkov
 • preverovanie právneho stavu nehnuteľností pred kúpou (due diligence)
 • nájomné zmluvy v administratívnych a obchodných centrách na strane prenajímateľov aj nájomcov, vrátane prípravy vzorového riešenia pre obsadzovanie budov
 • predaj bytových domov developerom – príprava komplexného právneho riešenia pre jednotlivé kroky (zmluvy o budúcich zmluvách, kúpne zmluvy, zmluva o správe a pod.)
 • záložné zmluvy, vecné bremená
 • riešenie spoluvlastníckych vzťahov, vrátane vysporiadania spoluvlastníctva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poradenstvo pri porušení predkupného práva spoluvlastníka

Stavebná oblasť

 • zmluvy o dielo pri výstavbe, rekonštrukcii, oprave
 • zmluvy s projektantmi, zmluvy o výkone inžinierskej činnosti,
 • právna pomoc pri príprave a pri realizácii stavieb, riešenie právnych vzťahov
  k inžinierskym sieťam
 • spolupráca s overenými odborníkmi z iných oblastí (geodézia, znalectvo a pod.)
 • zastupovanie pred stavebnými úradmi v právnych veciach

Právo pre podnikateľov

1. Základná starostlivosť o podnikateľov

 • právna pomoc pri výbere vhodnej formy podnikania
 • založenie spoločnosti a družstva, zmeny v spoločnosti a družstve
 • príprava valných zhromaždení a zasadnutí orgánov spoločností
 • pracovné vzťahy (pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, ukončovanie pracovných vzťahov)
 • manažment pohľadávok a poradenstvo pri optimalizácii speňažovania pohľadávok, vrátane súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok
 • likvidácia, zlučovanie a akvizícia spoločností
 • právny audit spoločností
 • zastupovanie pred obchodným registrom a živnostenským úradom, pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky, prípadne inými štátnymi orgánmi
 • právne riešenia pre zabezpečenie financovania (vnútorné zdroje ako aj zdroje od tretích osôb)

2. Zmluvná starostlivosť

 • návrhy zmlúv, pripomienkovanie zmlúv

3. Nekalá súťaž, ochrana obchodného mena, know-how

 • zmluvy a právne riešenia zabezpečujúce ochranu práv duševného vlastníctva
 • právne kroky pri porušení práv klientov, vrátane súdnych konaní
 • právne zastupovanie aj na strane žalovaného, ak je klient v tejto oblasti žalovaný

4. Súdne spory

 • prehľad

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • starostlivosť o deti a úprava vzťahov k maloletým
 • neodkladné opatrenia
 • výchovné opatrenia
 • výživné nielen pre maloleté deti
 • úprava práv a povinností rodičov, ktorí neboli manželmi pri rozchode
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva

Zmluvy

Široké spektrum zmlúv podľa individuálnych požiadaviek klienta, a to najmä:

 • nájomné zmluvy v administratívnych a obchodných centrách na strane prenajímateľa aj nájomcu, vrátane prípravy komplexných riešení pri obsadzovaní budovy
 • zmluvy o výstavbe a zmluvy o dielo na strane dodávateľov aj objednávateľov pre menšie projekty ako aj pre výstavbu hál, bytových domov, polyfunkčných budov, rodinných domov a pod.
 • zmluvy v oblasti nehnuteľností – rezervačné zmluvy, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy pri predaji a kúpe bytov, nebytových priestorov, zmluvy o darovaní nehnuteľností
 • e-shopy – tvorba zmlúv, všeobecných obchodných podmienok a ostatných dokumentov, ktoré tvoria súčasť web sídla pre e-shop
 • zmluvy súvisiace s tvorbou a používaním softvéru, web stránok (link na oblasť IT)
 • zmluvy tzv. nepomenované pre úplne nové projekty, nápady obvykle realizované v prostredí internetu
 • zmluvy o pôžičkách a zmluvy slúžiace na zabezpečenie pôžičiek
 • zmluvy o poskytovaní služieb
 • iné zmluvy podľa individuálnych potrieb a situácie klienta

Súdne spory a arbitrážne konania

Najčastejšie zastupujeme v týchto konaniach:

 • vymáhanie pohľadávok
 • určenie výživného
 • úprava vzťahov deťmi
 • vzťahy k nehnuteľnostiam (pri porušení predkupného práva, rozdelení spoluvlastníctva, sporoch o vlastníctvo)

Zameriavame sa na analýzu sporu a vypracovanie stratégie. Zastupujeme klientov pred všetkými druhmi súdov Slovenskej republiky, pred rozhodcovskými súdmi, ako aj v konaní pred správnymi a samosprávnymi orgánmi.

Oblasť IT, web stránky, právo duševného vlastníctva

 • tvorba, pripomienkovanie a úprava zmlúv podľa autorského zákona a zmlúv súvisiacich s tvorbou a používaním softvéru
 • iné zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva
 • zabezpečovanie potrebných rešerší, zápisov patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok v slovenských a medzinárodných registroch
 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch, v rámci ktorých si uplatňujú práva súvisiace s ich nehmotným majetkom